Savchenko А. (2020). Vitaly Lekhtsier. Bolezn’: opyt, narrativ, nadezhda. Ocherk sotsial’nykh i gumanitarnykh issledovanii meditsiny. Vilnius: Logvino literatūros namai, 2018. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 12(2), 244–247. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-244-247